Mar a forbraíodh Aistear

 

Aistear logo all pages

D’fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige i gcomhpháirtíocht le hearnáil na luath-óige. Chomhoibrigh cleachtóirí, leanaí, tuismitheoirí, taighdeoirí, lucht oideachais agus traenála, maraon leo siúd a cheapann beartas, chun deimhin a dhéanamh de go dtógfaí Aistear ar chleachtas i suíomhanna luath-óige agus go gcuirfí torthaí taighde iomchuí san áireamh.

Áirítear roinnt gníomhaíochtaí i gcomhpháirtíocht na CNCM leis an earnáil luath-óige. Is féidir leat:

  • sraith páipéir taighde a léamh – tugann na páipéir sin achoimrí ar an taighde ar baineadh úsáid as chun Aistear a chruthú agus a mhúnlú.
  • tú féin a chur ar eolas faoin gcaoi inar ghlac leanaí páirt i bhforbairt Aistear: féach ar an Staidéar Portráidíochta.
  • léamh faoi na príomhthorthaí a bhí ar an bpróiseas comhairliúcháin a d’eagraigh an CNCM chun tacú le Aistear.