Curaclam agus Measúnacht

 

Curaclam

Is é an tAire Oideachais agus Eolaíochta, arna chomhairliú ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, a shocraíonn curaclam bunscoile agus iar-bhunscoile na hÉireann. Ní hamháin go leagann an curaclam amach cad tá le teagasc, ach tugann sé treoir freisin faoin tslí lena theagasc, agus faoin tslí le measúnú a dhéanamh ar an bhfoghlaim san ábhar áirithe sin.

Cé gur forbairt lárnach a dhéantar ar an gcuraclaim in Éirinn, bíonn béim láidir ar an bpleanáil sa scoil agus sa seomra ranga. Ar leibhéal na scoile, is amhlaidh a chuireann mianach sainiúil na scoile go mór le múnlú an churaclaim sna seomraí ranga. Déantar an curaclam a chur in oiriúint do scoil ar leith trí ullmhú agus nuashonrú leanúnach an phlean scoile. Is iad na scoileanna, seachas an Roinn Oideachais agus Scileanna nó an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, a roghnaíonn na téascleabhair agus na hacmhainní seomra ranga a chuidíonn le feidhmiú an churaclaim.

An Mheasúnacht 

Is é atá sa mheasúnacht, an pháirt sin den phróiseas foghlama inar féidir leis an bhfoghlaimeoir agus an múinteoir luacháil a dhéanamh ar an ngnóthú atá déanta i bhforbairt scile faoi leith, nó ar an tuiscint ar réimse eolais faoi leith. Bíonn an mheasúnacht sin sách neamhfhoirmiúil sna blianta tosaigh, í bunaithe ar bhreathnóireacht tuismitheora/caomhnóra nó cleachtóra luathfhoghlama.

Sa bhunscoil, is amhlaidh a chuirtear leis an mbreathnóireacht neamhfhoirmiúil sin le raon uirlisí measúnachta ar fud an churaclaim, ina measc trialacha agus tascanna arna dearadh ag an múinteoir, obair thionscadail agus punanna. Úsáidtear trialacha caighdeánacha sa léitheoireacht agus sa mhatamaitic go forleathan sna bunscoileanna chomh maith. Sna hiar-bhunscoileanna is iad na scrúduithe stáit a úsáidtear – An Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht – chun gnóthú a luacháil ar fud an churaclaim.

Gineann an mheasúnacht faisnéis thábhachtach faoi dhul chun cinn an fhoghlaimeora. Is féidir an t-eolas sin a roinnt leis an bhfoghlaimeoir i bhfoirm aiseolais a chuirfidh an foghlaimeoir ar an eolas faoina láidreachtaí agus laigí agus na chéad chéimeanna eile, agus chun straitéisí feabhsúcháin a shainaithint. Tá an fhaisnéis measúnachta tábhachtach i bpleananna múinteoirí chomh maith. Is féidir le faisnéis measúnachta cuidiú le múinteoir na hacmhainní cuí a roghnú d’fhoghlaimeoir nó do rang, agus an fhoghlaim a phleanáil agus a struchtúrú chun dul i ngleic le riachtanais éagsúla na bhfoghlaimeoirí éagsúla. Bíonn tábhacht le faisnéis measúnachta do thuismitheoirí chomh maith, agus tuairiscítear dóibh í mar chuid de phróisis tuairiscithe na scoileanna uile.

Cineál eile measúnachta í an mheasúnacht scagtha nó diagnóiseach, agus bíonn sí úsáideach chomh maith, go háirithe i mblianta tosaigh na bunscoile. Má bhraitheann tuismitheoir nó múinteoir go bhfuil deacracht faoi leith ag páiste, nó mura bhfuil an páiste ag déanamh chomh maith lena phiaraí, féadfaidh múinteoir feabhais nó múinteoir an ranga tástáil speisialta nó sraith tástálacha a úsáid a thabharfadh eolas níos mine don mhúinteoir agus do na tuismitheoirí faoi riachtanais fhoghlama an pháiste.