Oideachas Bunscoile

 
1_banner

Is éard atá i gceist le bunoideachas in Éirinn ocht mbliana de scolaíocht a spréitear amach thar cheithre leibhéal/chéim - Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé. Tá Curaclam na Bunscoile (1999) curtha i láthair i seachtn-achar curaclaim a chuimsíonn 12 ábhar. Is é is aidhm don chóras bunoideachais in Éirinn oideachas iomlánaíoch a sholáthar a ligfidh don pháiste oiread sásaimh agus is féidir a bhaint as an saol agus barr a chumais a bhaint amach mar dhuine ar leith.

Curaclam

pm_2

Rinne an CNCM curaclam na Bunscoile a fhorbairt agus lainseáil siad é i 1999. De bharr an curaclam bheith iomarcach ba ghá inneachar roinnt ábhar a athleiriú.

Measúnú, Tuairisciú agus Aistriú

pm_3

Faigh amach níos mó faoin réimse tacaí atá ann do scoileanna agus iad ag úsáid measúnaithe mar chuid de chleachtas an tseomra ranga ó lá go lá.

Athbhreithniú agus taighde

pm_4 |

Breathnaigh ar cháipéisí foilsithe a dhíríonn ar réimse ceisteanna a bhaineann le forbairt an bhunoideachais.

Aistear - Creat Curaclaim

Aistear

Is é Aistear curaclam na luathóige do gach páiste ón mbreith go dtí sé bliana d’aois.