Códú i mBunscoileanna

 
Coding banner 3

Bhí go leor suime ag an bpobal i gcódú i gcuraclam na bunscoile le déanaí, go háirithe sa churaclam matamaitice. Leagann matamaitic na bunscoile cuid de na bunchlocha le haghaidh códaithe tríd an mbéim a chuirtear ar scileanna ríomhaireachtúla agus cruthaitheacha agus ar scileanna i dtaca le smaointeoireacht solúbtha. Is féidir an bhéim seo a fheiceáil sa dréacht-churaclam nua matamaitice do naíonáin shóisearacha go dtí rang a dó, a fhoilseofar go luath le haghaidh comhairliúcháin.

Céim a haon

Coding banner 1

Agus iniúchadh á dhéanamh acu ar chódú i gcuraclam na bunscoile trí chéile, tá eolas á bhailiú ag an CNCM ó scoileanna faoina gcuid oibre le códú. Cabhróidh na scéalta seo ón seomra ranga le ceisteanna a fhreagairt cosúil le, cé na cineálacha eispéireas códaithe atá á soláthar ag múinteoirí? Cá bhfuil an obair seo ar siúl i gcuraclam na bunscoile? Cé na ranganna atá páirteach ann? Cén fáth ar thosaigh an múinteoir/an scoil ag obair ar chódú? Cé na buntáistí agus na dúshláin a bhaineann leis? Tá sé i gceist ag an CNCM 'scéalta' scoileanna agus samplaí de chleachtas reatha a roinnt mar thacaíocht do scoileanna eile a bhfuil suim acu sa réimse seo. Má tá códú á úsáid ag do scoil agus más mian leat do chuid oibre a roinnt linn, abair linn.

 

Céim a dó

Coding banner 2

Go hidirnáisiúnta, tá cúpla cur chuige ann i leith códú a chomhtháthú i gcuraclaim na bunscoile. Agus í ag tarraingt ar an eispéireas idirnáisiúnta seo agus ar obair na scoileanna anseo in Éirinn, forbróidh an CNCM treoirlínte maidir le cur chuige difriúil a úsáid i leith códaithe laistigh den churaclam. Tabharfar cuireadh do scoileanna ina dhiaidh sin dul isteach i líonra chun triail a bhaint as an gcur chuige. Tosóidh an dara céim den obair le scoileanna in Earrach 2018 agus cabhróidh sí leis an gcaoi, le cé chomh mór, leis an gcuspóir agus leis an áit ‘a bhféadfadh’ códú a chomhtháthú i gcuraclam na bunscoile a chíoradh agus a shoiléiriú.