Comhairliúchán: Struchtúr agus Am i gCuraclam na Bunscoile

 
z8

Bhí curaclam na bunscoile ina dhúshraith láidir don teagasc agus don fhoghlaim ó foilsíodh é in 1999. Ó shin i leith, d'aibhsigh taighde, athbhreithnithe agus meastóireachtaí a lán láidreachtaí sa churaclam chomh maith le dúshláin go leor. Ba churaclam é a d'oir dá ré. Is ré dhifriúil atá ann anois, am a bhíonn ag athrú.

Smaoinigh chun cinn tuairim is cúig go seacht mbliana ón am seo. Conas a ba chóir ár gcuraclam bunscoile a struchtúrú? Ar chóir dúinn ábhair a úsáid fós ó na naíonáin bheaga go dtí rang a sé? An féidir linn smaoineamh ar bhealach níos fearr chun an t-am a úsáid trasna an churaclaim?

Sin cuid de na ceisteanna a ndearna go leor agaibh bhur machnamh orthu, agus ar thug sibh freagraí orthu, le linn comhairliúcháin a bhí ar siúl ó Eanáir go hAibreán 2017, mórchomhdháil chomhairliúcháin san áireamh.


Spreagadh daoine chun a gcuid tuairimí a chur in iúl ar na bealaí seo:

  • freastal ar ghrúpa fócais do mhúinteoirí i gceann de na hIonaid Oideachais roghnaithe
  • ár gceistneoir ar líne a líonadh
  • aighneacht i scríbhinn a dhéanamh
  • freastal ar an Ócáid Chomhairliúcháin i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 28 Márta

Déanfar anailís anois ar na torthaí ón gcomhairliúchán tosaigh seo agus bainfear úsáid astu chun an obair a dhéanfar as seo amach ar athfhorbairt churaclam na bunscoile a threorú. Foilseoimid an scéal is déanaí faoin obair seo ó thráth go chéile, mar sin bí cinnte go dtabharfaidh tú cuairt ar an suíomh seo go rialta!

Beidh craoladh gréasáin beo den chomhdháil chomhairliúcháin ar fáil ar an 28 de Mhárta.

Insert your image here

Tá deireadh tagtha leis an tréimhse le hiarratas a dhéanamh.

Moltaí Comhairliúcháin

Moltaí Comhairliúcháin

Léigh ár moltaí comhairliúcháin don struchtúr agus am i gcuraclam na bunscoile nó íoslódáil an Achoimre Fheidhmeach anseo.

Ceistneoir ar líne

http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary-Education/Primary_Developments/Structure-and-Time-Allocation/MoltaiLeHaghaidhComhairliuchain_StruchturagusAm_cncm.pdf

Is é an ceistnoeir dúnta anois.

Céard faoi a bhfuil an comhairliúchán?

Céard faoi a bhfuil an comhairliúchán?

Céard faoi a bhfuil an comhairliúchán?

 

Athbhreithniú agus Taighde

Athbhreithniú agus Taighde

Athbhreithnithe agus taighde a chuireann bonn eolais faoi na moltaí

An tOllamh Mark Morgan