An tSraith Shóisearach

 

An Creat Nua don tSraith Shóisearach

JC_irish

Táimid ag obair ar an leagan Gaeilge den suíomh seo faoi láthair. Beidh fáil air go luath.

Líonra Scoileanna na Sraithe Sóisearaí
Tá liosta de na scoileanna i Líonra Scoileanna na Sraithe Sóísearaíar fáil anseo, i mBéarla. Schools in NCCA Junior Cycle Network.


g1

Tá an t-oideachas sa tsraith shóisearach le hathrú. Tá deireadh anois leis an gcomhphlé agus leis an gcomhairliúchán. Tá na moltaí i leith na sraithe sóisearaí curtha i gcrích agus is féidir teacht orthu ag an nasc I dtreo Creata le haghaidh na Sraithe Sóisearaí. Tá clár ama lena dtabhairt isteach socraithe. Agus tú ag féachaint ar na moltaí, seans gur mhaith leat cuid de na smaointe agus den smaointeoireacht a bhí mar bhunús na n-athruithe a léamh freisin. Tá teacht ar an mbun-phlépháipéar, ábhar físe, doiciméid, agus tuarascálacha ar an gcomhairliúchán ar an leathanach Forbairtí sa tSraith Shóisearach.

An tSraith Shóisearach

Baineann an tsraith shóisearach (íos-mheánoideachas) le tréimhse éigeantach an oideachais agus is daltaí idir aois a 12 agus a 15 a bhíonn ag gabháil di de ghnáth. Toisc aidhmeanna na sraithe sóisearaí agus na torthaí a mbítear ag dúil leo, is amhlaidh a leagtar béim sa tsraith shóisearach ar a thábhachtaí is atá sé go mbeadh na daltaí ag gabháil do chlár staidéir atá leathan, cothrom, comhleanúnach agus a chuimsíonn raon fairsing réimsí curaclaim, chun iad a ullmhú don aistriú go dtí oideachas na sraithe sinsearaí. Déantar an méid sin trína chinntiú go gcastar clár oideachais ar na daltaí a chlúdaíonn roinnt réimsí eispéiris. Cliceáil anseo chun léamh faoi aidhmeanna na sraithe sóisearaí.

An Teastas Sóisearach

Leanann daltaí chláir staidéir éagsúla sa tsraith shóisearach. Glacann beagnach na daltaí go léir cúrsaí a ullmhaíonn iad don Teastas Sóisearach, an scrúdú Stáit a ghlactar i ndeireadh bliain a trí den tsraith shóisearach nuair a bhíonn na daltaí 15 bliana d’aois. Ionas go mbeidh ar a gcumas teacht fad le agus tabhairt faoi Scrúdú an Teastais Shóisearaigh, féadfaidh daltaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste oideachasúil agus daltaí a cheaptar go bhfuil siad i mbaol an scoil a fhágáil luath tabhairt faoi ClárScoileanTeastais Shóisearaigh

 

Bileoga Eolais na Sraithe Sóisearaí

bileoga fíricíTá sraith de bhileoga eolais (25) curtha le chéile ag an CNCM a thugann eolas faoi na hábhair éagsúla atá ar fáil ag an tsraith shóisearach (le fáil i mBéarla agus i nGaeilge). Cé gur dearadh na bileoga fíricí chun freastal ar dhaltaí i rang a sé agus sa chéad bhliain, beidh siad úsáideach do thuismitheoirí freisin.

 

Athbhreithniú ar an tSraith Shóisearach

Déanann an CNCM athbhreithniú ar an tsraith shóisearach ar bhonn leanúnach. Baineann iliomad snáitheanna leis an athbhreithniú sin faoi láthair, lena n-áirítear tionscnaimh a bhaineann le Measúnú chun Foghlama, eispéiris daltaí satsraithshóisearach, agus siollabais athchothromaithe (forluí/ró-lódáil curaclaim). Lena chois sin, tá réimsí ginearálta oibre laistigh den CNCM atá ábhartha d’athbhreithniú na sraithe sóisearaí. Ina measc tá Teicneolaíocht FaisnéiseagusCumarsáide, Riachtanais OideachaisSpeisialta, an tOideachas Idirchultúrtha agus Scoileanna CoinneálaLeanaí.

Tástáil chaighdeánaithe sa tsraith shóisearach

D'fhoilsíomar taighde ar an gcleachtas idirnáisiúnta maidir le tástáil chaighdeánaithe san iar-bhunscolaíocht shóisearach. Bhailigh an taighde seo sonraí i dtaobh an chleachtais idirnáisiúnta tástála leis an aoisghrúpa 12 go 15 bliain agus cabhróidh sé linn comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna maidir leis na himpleachtaí a bhainfeadh le tástáil chaighdeánaithe a thabhairt isteach ag pointe amháin eile san oideachas éigeantach.

Déantar tástáil chaighdeánaithe i mbunscoileanna na hÉireann i mBéarla agus sa mhatamaitic. Measúnaítear daltaí faoi dhó i mblianta na bunscolaíochta - ag deireadh rang a haon nó ag tús rang a dó agus ag deireadh rang a ceathair nó ag tús rang a cúig.

Tá an tuarascáil taighde le fáil i mbunachar Foilseachán an CNCM.


Doiciméid

Tá foramharc úsáideach ar oideachas iar-bhunscoile na hÉireann agus ar an gcóras oideachais go ginearálta in ABrief Description of the Irish Education System, arna fhoilsiú ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

Naisc ghaolmhara

An Teastas Sóisearach
Siollabais an Teastais Shóisearaigh agus Treoirlínte do Mhúinteoirí
Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh
Athbhreithniú na Sraithe Sóisearaí