NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

An Luath-Óige

Creatchuraclam do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear.Is féidir Aistear a úsáid sa raon suíomhanna luath-óige lena n-áirítear teaghlaigh na bpáistí féin, suíomhanna feighlíochta páistí, suíomhanna cúraim lae lánaimseartha agus páirtaimseartha, seirbhísí seisiúnacha, ranganna naíonán i mbunscoileanna. Baineann an Creat úsáid as ceithre théama idirnasctha chun cur síos a dhéanamh ar ábhar foghlama agus forbartha páistí: Folláine, Féiniúlacht agus Muintearas, Cumarsáid, agus Iniúchadh agus Smaointeoireacht.