NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Aistear

Aistear: Leis an gCreatchuraclam Luath-Óige déantar ceiliúradh ar an luath-óige mar thréimhse ina mbíonn an sult agus an fholláine i réim agus ina mbíonn an leanbh ag foghlaim ó eispéiris de réir mar a thiteann siad amach.

Réamhrá

Is creatchuraclam luath-óige do pháistí uile na hÉireann ó bhreith go sé bliana é Aistear. Tá faisnéis ann do dhaoine fásta chun cuidiú leo eispéiris thaitneamhacha dhúshlánacha a phleanáil agus a sholáthar, le go mbeidh gach páiste ina fhoghlaimeoir inniúil féinmhuiníneach agus caidrimh ghrámhara le daoine eile á gcothú aige. Le hAistear, déantar cur síos ar na cineálacha foghlama (meonta, luachanna agus dearcadh, scileanna, feasacht agus tuiscint) atá tábhachtach don pháiste i mblianta na luathóige, agus tá tuairimí agus moltaí ann maidir le conas an fhoghlaim seo a chothú.

/images/default.jpg

An Creat

Is féidir leat teacht ar chreatchuraclam iomlán Aistear anseo.

Tá cóipeanna crua d’Aistear (ar fáil i nBéarla agus i nGaeilge) á ndíol trí Fhoilseacháin an Rialtais trí ghlaoch ar 01 647 6834 nó ríomhphost a sheoladh chuig publications@opw.ie. Tá costas €5.00 ar gach cóip, tá postas saor in aisce.

/images/default.jpg

Mar a forbraíodh é

Forbraíodh Aistear: Creatchuraclam na Luath-óige in 2009, i gcomhar le hearnáil na luathóige. D’oibrigh cleachtóirí, páistí, tuismitheoirí, lucht oideachais agus oiliúna, taighdeoirí, mar aon leo siúd a cheapann beartas le chéile lena chinntiú go gcuireann Aistear le cleachtas i suíomhanna luath-óige agus go stiúrann taighde é.

Bhí roinnt gníomhaíochtaí i gceist sa chomhpháirtíocht idir CNCM agus earnáil na luath-óige.

Cinntigh, le do thoil, go bhfuil an leagan is déanaí de Adobe Reader suiteáilte chun an comhad idirghníomhach seo a íoslódáil agus a léamh ar líne.

/images/default.jpg