NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Aistear

Aistear: Leis an gCreatchuraclam Luath-Óige déantar ceiliúradh ar an luath-óige mar thréimhse ina mbíonn an sult agus an fholláine i réim agus ina mbíonn an leanbh ag foghlaim ó eispéiris de réir mar a thiteann siad amach.

Réamhrá

Is creatchuraclam luath-óige do pháistí uile na hÉireann ó bhreith go sé bliana é Aistear. Tá faisnéis ann do dhaoine fásta chun cuidiú leo eispéiris thaitneamhacha dhúshlánacha a phleanáil agus a sholáthar, le go mbeidh gach páiste ina fhoghlaimeoir inniúil féinmhuiníneach agus caidrimh ghrámhara le daoine eile á gcothú aige. Le hAistear, déantar cur síos ar na cineálacha foghlama (meonta, luachanna agus dearcadh, scileanna, feasacht agus tuiscint) atá tábhachtach don pháiste i mblianta na luathóige, agus tá tuairimí agus moltaí ann maidir le conas an fhoghlaim seo a chothú.

/images/default.jpg

An Creat

Is féidir leat teacht ar chreatchuraclam iomlán Aistear anseo.

Tá cóipeanna crua d’Aistear (ar fáil i nBéarla agus i nGaeilge) á ndíol trí Fhoilseacháin an Rialtais trí ghlaoch ar 01 647 6834 nó ríomhphost a sheoladh chuig publications@opw.ie. Tá costas €5.00 ar gach cóip, tá postas saor in aisce.

/images/default.jpg

Mar a forbraíodh é

Forbraíodh Aistear: Creatchuraclam na Luath-óige in 2009, i gcomhar le hearnáil na luathóige. D’oibrigh cleachtóirí, páistí, tuismitheoirí, lucht oideachais agus oiliúna, taighdeoirí, mar aon leo siúd a cheapann beartas le chéile lena chinntiú go gcuireann Aistear le cleachtas i suíomhanna luath-óige agus go stiúrann taighde é.

Bhí roinnt gníomhaíochtaí i gceist sa chomhpháirtíocht idir CNCM agus earnáil na luath-óige.

Cinntigh, le do thoil, go bhfuil an leagan is déanaí de Adobe Reader suiteáilte chun an comhad idirghníomhach seo a íoslódáil agus a léamh ar líne.

/images/default.jpg