NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú ar churaclam an Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

D’iarr an iar-Aire Richard Bruton ar CNCM athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar OCG ag an mbunscoil agus iar-bhunscoil. Tá trí chuid bhainteach leis an athbhreithniú.

Chun tacú le daoine a bhfuil suim acu san athbhreithniú OCG, tá páipéar taighde ar fáil anseo scríbhe ag Prof. Mark Morgan, Dr Seline Keating and Dr Bernie Collins.

Bhi aighneachtaí scríofa á fháil ag an CNCM ó mhí an Mheithimh 2018 agus tá tréimhse na n-aighneachtaí scríofa dúnta anois. Go raibh maith agat le gach eagraíocht, grúpa, agus daoine aonair a rinne aighneachtaí scríofa

  • OCG Athbhreithniú

     

    • Ag tarraingt ar an Taighde:Tháinig méadú ar an gcorpas taighde i réimse an Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta le deich mbliana anuas. Athbhreithniú CNCM ar an taighde. Déantar taithí ar OCG ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil a scrúdú san athbhreithniú. Ag teacht le hiarratas an Aire, cuireadh roinnt réimsí san áireamh le haird ar leith a thabhairt orthu le linn an athbhreithnithe ar an taighde.
    • Ag tarraingt ar Thaithí:Tá CNCM ag dul i gcomhairle le gníomhaireachtaí rialtais, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le seirbhísí tacaíochta a bhfuil freagracht orthu as réimse OCG agus a bhfuil saineolas acu sa réimse.
    • Obair le Scoileanna: Tá CNCM ag obair le scoileanna, idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, agus is céim thábhachtach í seo chun taithí ar OCG sa seomra ranga a bhailiú agus chun riachtanais agus treo amach anseo a aithint. Tá múinteoirí, príomhoidí, scoláirí agus tuismitheoirí páirteach sa phróiseas seo.