NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú ar churaclam an Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

Sna míonna atá amach romhainn, beidh CNCM ag tabhairt faoi mhór-athbhreithniú ar churaclam an Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

San athbhreithniú seo beifear i mbun machnaimh ar an gcaoi a seachadtar OCG sna scoileanna agus beifear ag dul i gcomhairle le múinteoirí, le daltaí, le príomhoidí agus le tuismitheoirí maidir le OCG ina scoileanna.

Má tá aon cheist agat faoin athbhreithniú nó más mian leat do chuid tuairimí a chur faoinár mbráid, is féidir leat é sin a dhéanamh ach ríomhphost a sheoladh chuig info@ncca.ie.