NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú ar Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

D’iarr an Iar-Aire Oideachais Richard Bruton ar CNCM athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar OCG ag an mbunscoil agus iar-bhunscoil.

Athbhreithniú OCG

Ar iarraidh an Aire Oideachais agus Scileanna, tugadh faoi athbhreithniú mór ar an OCG i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ó Mheitheamh 2018. Scrúdaíodh leis an athbhreithniú eispéireas na múinteoireachta agus na foghlama san OCG lena n-áirítear; an curaclam, an cur chuige i leith na foghlama, na tacaí atá riachtanach, agus bealaí chun eispéireas an OCG do dhaltaí a fheabhsú. Ghlac cuid mhaith daoine páirt san athbhreithniú, rud lena léirítear leibhéal na spéise atá ag daoine i ngné seo an oideachais. Bhí daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí agus eagraíochtaí páirteach san athbhreithniú d’fhonn an cineál eispéiris a bhí ag daoine óga ar an OCG a thuiscint.

Fráma ama agus scála na rannpháirtíochta san Athbhreithniú

Rinneadh an t-athbhreithniú i dhá chéim. Tharla an chéad chéim idir Meitheamh 2018 agus Márta 2019. Bhí rannpháirtíocht fhorleathan sa chéim seo den chomhairliúchán. De bhun an chomhairliúcháin fhairsing seo, chuir an CNCM Dréacht-Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna ar fáil agus thosaigh sí ar an dara céim den chomhairliúchán ó Iúil go Deireadh Fómhair 2019.Bhí an comhairliúchán breise seo bunaithe ar mholtaí sa dréacht-Tuarascáil a chuimsigh; an chomhairle atá beartaithe maidir le cur chuige OCG amach anseo, moltaí maidir le forbairtí curaclaim amach anseo, na coinníollacha is gá le haghaidh OCG éifeachtach agus cúinsí eile. Éascaíodh aiseolas trí shuirbhé ar líne agus aighneachtaí scríofa.

Na chéad céimeanna eile

Déanfar na moltaí a tháinig chun cinn trí an chéim is déanaí an chomhairliúcháin a ionchorprú i dTuarasacáil athbhreithnithe ar an Athbhreithniiú ar OCG. Ba mhaith leis an CNCM ár bhuíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí, daoine aonair agus scoileanna éagsúla a ghlac páirt san athbhreithniú.

Is féidir leat an Dréacht-Tuarascáil a fháil anseo.

Is féidir leat achoimre ar an Dréacht-Tuarascála a fháil anseo.

Is cuid thábhachtach de phróiseas comhairliúcháin an CNCM iad na haighneachtaí scríofa. Le linn an chomhairliúcháin fuair an CNCM 65 aighneacht scríofa san iomlán. Fuaireamar cead 57 díobh siúd a chuir ar fáil anseo. 

D'eagraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige lá comhairliúcháin le 77 ionadaí ó Chomhairlí na nÓg. tuairisc ghearr ar an gcomhairliúcháin le fail anseo.

Chun tacú le daoine a bhfuil suim acu san Athbhreithniú ar OCG, tá páipéar taighde ar fáil anseo scríofa ag an Ollamh Mark Morgan, Dr Seline Keating agus Dr Bernie Collins.