NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú ar Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

D’iarr an Iar-Aire Oideachais Richard Bruton ar CNCM athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar OCG ag an mbunscoil agus iar-bhunscoil.

Ghlac cuid mhaith daoine páirt san athbhreithniú ó Mheitheamh 2018 go Márta 2019, rud lena léirítear leibhéal na spéise atá ag daoine sa ghné seo den oideachas. Maidir le líon na ndaoine a ghlac páirt ann, táimid ag dul i gcomhairle le daoine anois lena chinntiú go léiríonn ár dtorthaí agus an dréacht-chomhairle riachtanais goalmhara daltaí, scoileanna agus tuismitheoirí.

Ba mhaith linn go ndéanfá machnamh ar na torthaí agus an dréacht-chomhairle agus do thuairimí a chuir isteacht.

Is féidir leat an Dréacht-Tuarascáil a fháil anseo.

Is féidir leat achoimre ar an Dréacht-Tuarascála a fháil anseo.

Cuir do aiseolas isteach are an suirbhé ar líne.

Is feidir leat do aiseolas a sheoladh chuig RSEreview@ncca.ie ag úsáid an teimpléid seo 

Táthar ag iarraidh ort do thuairimí a chur faoinár mbráid tríd an gceistneoir seo a chomhlánú nó trí aighneacht scríofa roimh no ar Dé hAoine an 25ú Deireadh Fómhair 2019.Tar éis dúinn an chomhairle maidir leis an Athbhreithniú ar OCG a chríochnú, tabharfar tuarascáil deiridh ina mbeidh comhairle maidir leis an mbealach chun cinn a thaispeáint agus a eisiúint an chuig an t-Aire Oideachais agus Scileanna

Ba mhaith leis an CNCM ár bhuíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí, daoine aonair agus scoileanna éagsúla a ghlac páirt san athbhreithniú go dtí seo. 

Is cuid thábhachtach de phróiseas comhairliúcháin an CNCM iad na haighneachtaí scríofa. Le linn an chomhairliúcháin fuair an CNCM 65 aighneacht scríofa san iomlán. Fuaireamar cead 57 díobh siúd a chuir ar fáil anseo. 

D'eagraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige lá comhairliúcháin le 77 ionadaí ó Chomhairlí na nÓg. tuairisc ghearr ar an gcomhairliúcháin le fail anseo.

Chun tacú le daoine a bhfuil suim acu san Athbhreithniú ar OCG, tá páipéar taighde ar fáil anseo scríofa ag an Ollamh Mark Morgan, Dr Seline Keating agus Dr Bernie Collins.