NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú ar Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

Foilsíonn an CNCM an tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Léiriú Spéise le haghaidh comhthoghadh do Ghrúpaí Forbartha OSPS / OCG

Comhlánaigh an fhoirm seo más mian leat spéis a léiriú i gcomhthoghadh don Ghrúpa Forbartha OSPS / OCG don bhunscoil nó don iarbhunscoil.

Athbhreithniú OCG

Ar iarraidh an Aire Oideachais agus Scileanna, tugadh faoi athbhreithniú mór ar an OCG i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ó Mheitheamh 2018. Scrúdaíodh leis an athbhreithniú eispéireas na múinteoireachta agus na foghlama san OCG lena n-áirítear; an curaclam, an cur chuige i leith na foghlama, na tacaí atá riachtanach, agus bealaí chun eispéireas an OCG do dhaltaí a fheabhsú. Ghlac cuid mhaith daoine páirt san athbhreithniú, rud lena léirítear leibhéal na spéise atá ag daoine i ngné seo an oideachais. Bhí daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí agus eagraíochtaí páirteach san athbhreithniú d’fhonn an cineál eispéiris a bhí ag daoine óga ar an OCG a thuiscint.

Fráma ama agus scála na rannpháirtíochta san Athbhreithniú

Rinneadh an t-athbhreithniú i dhá chéim. Tharla an chéad chéim idir Meitheamh 2018 agus Márta 2019. Bhí rannpháirtíocht fhorleathan sa chéim seo den chomhairliúchán. De bhun an chomhairliúcháin fhairsing seo, chuir an CNCM Dréacht-Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna ar fáil agus thosaigh sí ar an dara céim den chomhairliúchán ó Iúil go Deireadh Fómhair 2019.Bhí an comhairliúchán breise seo bunaithe ar mholtaí sa dréacht-Tuarascáil a chuimsigh; an chomhairle atá beartaithe maidir le cur chuige OCG amach anseo, moltaí maidir le forbairtí curaclaim amach anseo, na coinníollacha is gá le haghaidh OCG éifeachtach agus cúinsí eile. Éascaíodh aiseolas trí shuirbhé ar líne agus aighneachtaí scríofa.

 

Foilseofar leagan Gaeilge den Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna go luath. 

Is féidir leagan Béarla a fháil anseo.

 

 Cad atá á mhúineadh faoi láthair san OCG i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna na hÉireann?

Tá ábhar ag Éirinn faoi láthair ar a dtugtar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), agus is dlúthchuid den ábhar seo é Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG). Is cuid éigeantach den oideachas bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta é OCG ó bhí na 1990í déanacha ann. Chun breathnú ar na curaclaim OSPS/OCG, cliceáil ar an nasc cuí thíos

Bunscolaíocht

Iar-bhunscolaíocht - gearrchúrsa

Iar-bhunscolaíocht - OSPS

 

An bhfuil curaclam nua OCG forbartha ag CNCM do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna?

Níl, níor forbraíodh aon churaclam nua. Is ar bhonn comhoibrithe a dhéanfar an tasc a bhaineann le uasdátú an churaclaim reatha OCG agus é ar aon dul le cur chuige comhpháirtíochta i leith forbairt curaclaim. Tá tuilleadh eolais ar na rannpháirtithe leasmhara ag: https://www.ncca.ie/ga/faoin-gcuraclam/comhairle-2019-2022.

 

Cé aige a mbeidh ionchur i bhforbairt curaclam uasdátaithe?

Nuair a fhorbrófar dréacht-churaclam uasdátaithe do OSPS/OCG, déanfar é de réir a chéile trí ghnáthstruchtúir forbartha curaclaim CNCM ina gcuimsítear ionadaithe ó na croípháirtithe leasmhara oideachais uile. Áirítear orthu seo Grúpaí Tuismitheoirí, Ceardchumainn Múinteoirí, forais Bhainistíochta Scoile, an Roinn Oideachais agus daoine a bhfuil saineolas cuí acu.

 

Le linn forbairt curaclam uasdátaithe OSPS/OCG, beidh tuilleadh comhairliúcháin ann le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal agus déanfaidh CNCM poiblíocht faoi seo ar an suíomh gréasáin seo agus trí mheáin eile.

 

Cad é mar is féidir le tuismitheoirí bheith páirteach sa phróiseas forbartha?

Is iad na tuismitheoirí príomhoideachasóirí a gcuid páistí agus is páirtithe tábhachtacha iad sa phróiseas oideachais i scoileanna. Leanfaidh an CNCM dá chinntiú go mbíonn tuismitheoirí rannpháirteach sa chomhrá agus sa chomhairliúchán de réir mar a thiocfaidh forbairtí OSPS/OCG chun cinn. Éascófar é seo trí réimse de chórais - trína bheith ag obair i bpáirt le grúpaí ionadaíochta, trí chruinnithe fócasghrúpaí agus grúpaí comhairleacha agus trína thuilleadh comhairliúcháin phoiblí a ndéanfar poiblíocht ina leith trí shuíomhanna gréasáin agus trí chainéil meáin shóisialta agus meáin eile. Chun a bheith ar an eolas, cláraigh le haghaidh ár nuachtlitreach ag  www.ncca.ie.

 

Cé na topaicí a theagascfar agus ag cén aois a theagascfar iad?  

Pléifear agus socrófar sceideal na dtopaicí agus nuair a theagascfar iad trí ghnáthphróisis CNCM. Baineann sé seo le bunú Grúpa Forbartha ar a gcuimseofar múinteoirí, cigirí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna agus saineolaithe i réimse an OCG. Is ar bhonn comhpháirtíochta a oibríonn an Grúpa Forbartha chun sonraíochtaí curaclaim a fhorbairt agus, i gcás an OCG, an sceideal topaicí a shocrú agus cén uair a bheidh siad le teagasc. I measc na bprionsabal a bheidh mar bhunchloch ag gach plé beidh an fheasacht gur chóir topaicí a theagasc ar dhóigh aoisoiriúnach, íogair agus diaidh ar ndiaidh. Tá tuilleadh eolais ar phróisis forbartha CNCM ag

https://www.ncca.ie/ga/faoin-gcuraclam/boird-agus-gr%C3%BApa%C3%AD-forbartha.

 

An mbeidh deiseanna eile ann mo thuairimí ar OCG a chomhroinnt

Beidh, le linn forbairt curaclaim éascófar de thoradh chomhairliúcháin tuilleadh deiseanna chun tuairimí a chomhroinnt.

 

Cén áit ar féidir liom teacht ar eolas cothrom le dáta ar fhorbairtí OCG?

Trí shuíomh gréasáin agus cainéil meáin shóisialta CNCM a uasdátófar go rialta. Féadann tú fosta

r-phost a chur chuig info@ncca.ie má tá ceisteanna sainiúla agat a bhaineann le OCG.

 

 

Is cuid thábhachtach de phróiseas comhairliúcháin an CNCM iad na haighneachtaí scríofa.

Is féidir teacht ar aighneachtaí scríofa ó chéim a haon den athbhreithniú anseo.

Is féidir teacht ar aighneachtaí scríofa ó chéim a dó den athbhreithniú anseo.

 

D'eagraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige lá comhairliúcháin le 77 ionadaí ó Chomhairlí na nÓg. tuairisc ghearr ar an gcomhairliúcháin le fail anseo.

Chun tacú le daoine a bhfuil suim acu san Athbhreithniú ar OCG, tá páipéar taighde ar fáil anseo scríofa ag an Ollamh Mark Morgan, Dr Seline Keating agus Dr Bernie Collins.