NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Ríomheolaíocht

Tá sonraíocht nua Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta á forbairt.

Is é is aidhm leis an Ríomheolaíocht san Ardteistiméireacht ná cruthaitheacht agus scileanna réitithe fadhbanna an fhoghlaimeora a fhorbairt agus a chothú, in éineacht lena chumas a bheith ag obair go neamhspleách agus i gcomhar le daoine eile. Cuirfidh an scoláire bunchleachtais agus bunchoincheapa na ríomheolaíochta i bhfeidhm agus forbróidh sé léirthuiscint ar ról éagsúil na teicneolaíochta ríomhaireachta sa tsochaí agus sa timpeallacht ina bhfuil cónaí air. Cothóidh staidéar ar an ríomheolaíocht spéis agus paisin sa scoláire agus tabharfaidh sé cumhacht dó chun dul i ngleic go muiníneach agus go gníomhach leis an domhan.

Is féidir teacht ar an dréachtsonraíocht le haghaidh na ríomheolaíochta ach an nasc seo a leanúint

Chun bonn láidir, ionadaíoch agus freagrúil a sholáthar dá hobair curaclaim agus forbartha, d’fhorbair CNCM grúpaí forbartha chun tabhairt faoi thascanna sonracha in ábhair. Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha na Ríomheolaíochta ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar thuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha thíos

Chun bonn eolais a chur leis an bhforbairt, rinne an CNCM coimisiúnú ar thaighde ar sholáthar idirnáisiúnta na ríomheolaíochta ar leibhéal sinsearach meánscolaíochta. Is féidir teacht ar an tuarascáil ar an taighde sin ach an nasc seo a leanúint: