NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú agus Athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile

Tugann an Tuarascáil Comhairliúcháin forbhreathnú mionsonraithe ar an bpróiseas comhairliúcháin ar fad agus tá sé ar fáil le híoslódáil anseo.

Tá an CNCM ag obair le múinteoirí, le cleachtóirí luath-óige, le ceannairí scoile, le tuismitheoirí, le páistí, le comhlachtaí bainistíochta, le taighdeoirí agus le páirtithe leasmhara eile chun curaclam ardchaighdeáin, a thógann ar éachtaí a baineadh amach cheana féin, a fhorbairt. Cuirfear tús le comhairliúchán ar an dréachtchreat i dtreo dheireadh 2019. Tá trí phríomh-chomhpháirt mar chuid den phróiseas seo:

Athbhreithniú agus Athfhorbairt: Amlíne

Eanáir - Aibreán 2017 Comhairliúchán maidir struchtur agus ama sa churaclam
Eanáir 2018 Foilsiú tuarascála
Márta 2018 An chéad seimineár - Athbhreithniú agus Athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile
Márta - Aibreán 2018 Glaoch ar rannpháirtíocht i bhFóram na Scoileanna
Bealtaine 2018 Cruinniú an Fhóraim
Bealtaine 2018 An dara seimineár - oideolaíochtaí cumhachtacha, léiriú comhtháthaithe agus an páirt a d’fhéadfadh a bheith ag inniúlachtaí agus eolais i gcuraclam athfhorbartha.
Iúil 2018 Cruinniú an Fhóraim
Meán Fomhair 2018 Cruinniú an Fhóraim
Deireadh Fomhair 2018 An triú seimineár - an chaoi go bhféadfadh curaclam na bunscoile leanúnachas agus dul chun cinn foghlamtha a thacú idir an réamhscoilaíocht agus na luath blianta sa bhunscoil.
Deireadh Fomhair 2018 Grúpaí Fócais na dTuismitheoirí
Deireadh Fomhair 2018 Cruinniú an Fhóraim
Samhain 2018 An cheathrú seimineáir - an chaoi a fhoghlaimíonn leanaí agus na himpleachtaí a bhaineann le cleachtas ranga / breithniú ar pheirspictíochtaí tuismitheoirí ar churaclam bunscoile
Nollaig 2018 Cruinniú an Fhóraim
Eanáir 2019 Cruinniú an Fhóraim
Eanáir 2019 An chúigiú seimineáir - achoimre ar churaclaim bunscoile idirnáisiúnta / plé ar cur síos ar cleachtais mheasúnaithe.
Feabhra 2019 Cruinniú an Fhóraim
Márta 2019 Cruinniú an Fhóraim
Bealtaine 2019 Cruinniú an Fhóraim
Meitheamh 2019 Cruinniú an Fhóraim
Nollaig 2019 Tuilleadh comhairliúcháin faoi churaclam athfhorbartha

 

 

Más mian leat an scéala is déanaí a fháil faoi imeachtaí éagsúla a bhaineann leis an obair seo nó faoin gcomhairliúcháin a bheidh á reachtáil cláraigh, le do thoil, thíos:

Foirm Chláraithe

Ó Eanair go Meitheamh 2017, tharla comhairliúchán fada fairsing ar mholtaí a bhaineann le struchtúr agus leithdháileadh ama sa churaclam bunscoile.

Ba é seo an chéad uair, i gceann is fiche bliain, go raibh deis ag na daoine a oibríonn sa bhunscolaíocht struchtúr an churaclaim a mheas, cad ba cheart a bheith ann agus conas a leithdháileadh am laistigh de. Táimíd an-bhuíoch díobh go léir a ghlac páirt sa chomhrá seo faoi fhorbairt an churaclaim bunscoile sa todhchaí.

Tugann an Tuarascáil Comhairliúcháin forbhreathnú mionsonraithe ar an bpróiseas comhairliúcháin ar fad agus tá sé ar fáil le híoslódáil anseo. Chomh maith le béim a chur ar phríomhthorthaí ón gcomhairliúchán, leagfaidh an tuarascáil seo na na chéad chéimeanna eile den obair amach, lena n-áirítear deiseanna breise duit páirt a ghlacadh agus do thuairimí a chur i láthair.

Le haghaidh achoimre ar an bpróiseas comhairliúcháin is féidir leat na Príomhthorthaí agus na chéad chéimeanna eile a íoslódáil

Achoimre fheidhmeach ar an tuarascáil deiridh

Cuireann an Tuarascáil Comhairliúcháin ahcoimre sonraithe ar fáil ar an brpóiséas go léir agus is féidir í a íosladáil anseo.

Is féidir na haighneachtaí scríofa a léamh anseo.

Comhairliúchán

 

Idir Eanáir agus Aibreán 2017, ghlac go leor páistí, múinteoirí agus baill den phobal páirt i gcomhairliúchán ina gcuireadh san áireamh: Conas ba cheart struchtúr a chur ar ár gcuraclam bunscoile? An bhfuil sé ceart go mbainimid úsáid fós as ábhair ó naíonáin shóisearacha go rang a sé? An bhfuil bealach níos fearr ann chun dul i ngleic lenár n-úsáid ama ar fud an churaclaim?

Déanfar anailís anois ar thorthaí an chomhairliúcháin tosaigh agus bainfear úsáid astu chun treoir a mhapáil i gcomhair obair sa todhchaí ar athfhorbairt an churaclaim bhunscoile. Beidh nuashonruithe ar an obair seo ar fáil, mar sin, ná déan dearmad seiceáil isteach arís. 

 

Is féidir leat féachaint ar imeachtaí ár gComhdháil Chomhairliúcháin i gCaisleán Bhaile Átha Cliath seo thíos.

Fáilte: John Hammond, Príomhfheidhmeannach Gníomhach Fáilte: John Hammond, Príomhfheidhmeannach Gníomhach
Arlene Forster, Leas-Phríomhfheidhmeannach, CNCM Arlene Forster, Leas-Phríomhfheidhmeannach, CNCM
Eochairaitheasc: Fergus Finlay, Príomhfheidmeannach, Barnardos Éireann Eochairaitheasc: Fergus Finlay, Príomhfheidmeannach, Barnardos Éireann
Children’s Voices Children’s Voices
Eispéireas ón seomra ranga: múinteoirí agus príomhoide Eispéireas ón seomra ranga: múinteoirí agus príomhoide
Díospóireacht phainéil: Éascaithe ag Arlene Forster Díospóireacht phainéil: Éascaithe ag Arlene Forster
Richard Bruton, T.D. An tAire Oideachais agus Scileanna Richard Bruton, T.D. An tAire Oideachais agus Scileanna
Brigid McManus, Cathaoirleach na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta Brigid McManus, Cathaoirleach na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Professor Mark Morgan Professor Mark Morgan

 

Agus Curaclam na Bunscoile á athbhreithniú agus á athfhorbairt aici, tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag cur ceisteanna tábhachtacha anois. Cén chuma a d'fhéadfadh a bheith ar churaclam athfhorbartha? Céard a d'fhéadfadh a bheith ann? Céard ba chóir a bheith ann maidir le teagasc agus foghlaim sna blianta atá amach romhainn? Idir Márta agus Aibreán 2018 tugadh cuireadh do dhaoine spéis a léiriú san fhóram. D’ainmnigh comhlachtaí bainistíochta, Cumann Múinteoirí Éireann agus Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann scoileanna, agus d’ainmnigh scoileanna iad féin freisin tríd an bhfoirm um Léiriú Spéise, a scaipeadh go forleathan, a líonadh isteach. Tháinig an fóram le chéile den chéad uair i mí na Bealtaine 2018. Gach scoil ar tugadh cuireadh dóibh a bheith ar an bhfóram, roghnaigh siad ainmní (múinteoir/ball den fhoireann bhainistíochta inscoile/príomhoide) chun ionadaíocht a dhéanamh don fhoireann ag cruinnithe an fhóraim a bhíonn ar siúl gach 4-6 seachtaine i gcaitheamh an téarma scoile. Tá spás gníomhach ar líne ann freisin áit a spreagtar baill chun taithí a roinnt, smaointe a ghiniúint agus freagairt do thaighde.

Tá an fóram ag méadú i 2020. Má tá suim ag do scoil páirt a ghlacadh líonadh isteach an foirm seo.

 

Tá an fóram ag cur deiseanna ar fáil don CNCM chun:

 • A bheith ag obair le múinteoirí agus le scoileanna mar ghníomhairí lárnacha i bhforbairt curaclaim
 • Na páipéir ghairide thaighde, na seimineáir churaclaim agus próisis inmheánacha an CNCM a mhéadú ag leibhéal an 'chleachtais'
 • Foghlaim ó scoileanna atá ina suíomhanna cruthaitheachta curaclaim
 • Aiseolas cuiditheach a fháil ar thaighde
 • Dioscúrsa, tráchtaireacht agus aiseolas a ghiniúint ar fhorbairt an dréacht-fhorléargais ar an gcuraclam athfhorbartha. 

Tá an fóram ag cur deiseanna ar fáil do scoileanna chun:

 • A bheith ag obair i gcomhar le chéile agus a gcuid smaointe, taithí agus moltaí maidir le treonna ina bhféadfadh curaclam bunscoile athfhorbartha dul amach anseo a roinnt
 • Taighde a bhunú ar chleachtas ach aiseolas ar shraith páipéar taighde a thairiscint mar fhoireann iomlán nó mar dhuine aonair
 • Obair an fhóraim a roinnt ag leibhéal áitiúil, mar shampla, trí Bhoird Bhainistíochta, trí Chumainn Tuismitheoirí agus trí líonraí áitiúla eile
 • Foghlaim faoi na próisis a bhaineann le hathfhorbairt Churaclam na Bunscoile
 • Freastal ar sheimineáir churaclaim CNCM, páirt ghníomhach a ghlacadh iontu agus cur leo.

Tá achoimre ghearr thíos ar na smaointe a cuireadh trí chéile ag cruinnithe an fhóraim go dtí seo.

Oideolaíocht agus comhtháthú  

Cruinniú Fóraim 1

 • Buanna agus dúshláin churaclam ‘99
 • Tosaíochtaí le haghaidh athfhorbairt
 • A bhfuiltear ag súil leis ón bhfóram agus dúshláin a d’fhéadfadh a bheith ann

Cruinniú Fóraim 2

 • Luachanna i gcuraclam athfhorbartha
 • A mbeadh i bhforléargas féideartha

Cruinniú Fóraim 3

 • Tacú le rannpháirtíocht na scoile uile san fhóram
 • A bheith ag obair le tuismitheoirí
 • Tuilleadh comhráite ar luachanna
 • Oideolaíochtaí cumhachtacha

Cruinniú Fóraim 4

 • Tras-inniúlachtaí
 • Ról an eolais i gcuraclam athfhorbartha

Cruinniú Fóraim 5

 • Tacú le rannpháirtíocht na scoile uile san fhóram
 • Ailíniú sna blianta luatha

Cruinniú Fóraim 6

 • Bealaí chun comhtháthú a chur in iúl
 • Teoiricí na foghlama

Cruinniú Fóraim 7

 • Iniúchadh idirnáisiúnta ar churaclaim, príomhthorthaí, agus sintéis
 • Athbhreithniú ar na haidhmeanna agus prionsabail atá beartaithe

Cruinniú Fóraim 8

 • Athbhreithniú breise ar na haidhmeanna agus prionsabail atá beartaithe
 • Ábhar machnaimh i dtaca le measúnú
 • Tras-inniúlachtaí

 Cruinniú Fóraim 9

 • Eagraithe curaclaim
 • Leithdháileadh ama
 • Aidhmeanna, prionsabail agus inniúlachtaí 

Cruinniú Fóraim 10

 • Oideolaíocht agus comhtháthú
 • Pleanáil curaclaim
 • Ionchuimsiú agus éagsúlacht

Cruinniú Fóraim 11

 • Pleanáil
 • Measúnú

 

 

I gcaitheamh an dara snáithe den chuid seo, beidh an fóram ag obair ar bhealach forbarthach, ag baint triail as smaointe i dtaca le comhtháthú, leithdháileadh ama, etc ina gcomhthéacs féin agus ag tabhairt aiseolais don CNCM.

Tá an CNCM ag obair anois ar na chéad chéimeanna tábhachtacha eile in athfhorbairt Churaclam na Bunscoile.

Díríoidh na chéad ceimeanna eile den obair ar forbhreathnú an churaclam athfhorbartha

Is iad na na míreanna éagsúla don obair sin ná,

 • obair le scoileanna agus le suíomhanna
 • Foghlaim ó thaighde
 • Sraith seimineáir chuirí.

Tharla an chéad seimineár sa tsraith seo ar an 21ú Márta.  Tháinig príomhoidí, cleachtóirí luath óige, múinteoirí, lucht déanta polasaithe agus taighdeoirí le chéile chun plé a dhéanamh ar aidhmeanna agus luachanna i gcuraclam athfhorbaithe.

Dr. Jones Irwin: Towards a Values-led Redevelopment of the Primary School Curriculum

Dr. Thomas Walsh: Towards an Overview for the Redeveloped Primary School Curriculum

Dr. Jones Irwin Dr. Jones Irwin
Dr. Thomas Walsh Dr. Thomas Walsh
Panel discussion: Reflecting on the learning Panel discussion: Reflecting on the learning

Tharla an dara ceann den sraith seimineáir ar an 17 Bealtaine nuair a phléitear os cionn céad geallsealbhóirí ar oideolaíochtaí cumhachtacha, léiriú comhtháthaithe agus an páirt a d’fhéadfadh a bheith ag inniúlachtaí agus eolais i gcuraclam athfhorbartha.

The Place of Knowledge in Curricula: A Research-informed Analysis  - Professor Dominic Wyse and Dr Yana Manyukhina UCL Institute of Education

Effective Pedagogies for a Redeveloped Primary School Curriculum Report Louis Volante

Research-Informed Analysis of 21st Century Competencies in a Redeveloped Primary Curriculum - Carol McGuinness

Curriculum Integration - Dr Karin Bacon

Tharla an triú seimineár den sraith ar an 3ú Deiridh Fomhair. Rinneadh machnamh ar an gcaoi go bhféadfadh curaclam na bunscoile leanúnachas agus dul chun cinn foghlamtha a thacú idir an réamhscoilaíocht agus na luath blianta sa bhunscoil. Tháinig cleachtóirí luath óige, múinteoirí, lucht déanta polasaithe agus taighdeoirí le chéile chun plé a dhéanamh ar na feidearachtaí do structúr churaclaim iomlánaíoch agus comhtháite don bhunscoil a thógfadh ar eispéiris réamhscoile na bpáistí. Thacaigh na páipéir dréachta a leanas leis an bplé: Investigation of preschool and early primary education provision for children from birth-8 years of age leis an OECD; The Preschool to Primary School Transition Initiative Final Report (NCCA, 2018) and The Transition to Primary Education: Insights from the Growing Up in Ireland Study (2018) leis an tOllamh Emer Smyth, Economic and Social Research Institute.

OECD Education Working Paper No. 193 Curriculum alignment and progression between early childhood education and care and primary school

The Transition to Primary Education: Insights from the Growing Up in Ireland Study

Preschool to Primary School Transition Initiative  Final Report 

Dr. Alejandra Cortazar Dr. Alejandra Cortazar
Dr. Harold Hislop Dr. Harold Hislop
Bernie McNally Bernie McNally

 

Tharla an cheathrú seimineáir den sraith ar an 29 ú Samhain.

Dhírigh an seimineár seo ar an gcaoi a fhoghlaimíonn leanaí agus na himpleachtaí a bhaineann le cleachtas ranga. Bunaiodh cainteanna ar  an bpáipéar taighde 'Theoretical perspectives on children's learning and development: Crafting a Responsive Pedagogy for a Redeveloped Primary Curriculum', by Dr Emer Ring, Dr Lisha O'Sullivan, Marie Ryan and Patrick Burke ó Choláiste Mhuire. Phlé siad na chaoi a d'fhéadfadh curaclam athfhorbartha smaoineamh nua a chur san áireamh maidir le conas a fhoghlaimíonn agus a bhforbraíonn leanaí  le linn na mblianta bunscoile

Thug an dara cuid den seimineár breithniú ar pheirspictíochtaí tuismitheoirí ar churaclam bunscoile athfhorbartha. Cuireadh torthaí i láthair ó chruinnithe fócais an CNCM le tuismitheoirí ar fud na tíre (Deireadh Fómhair 2018). D'fhreagair painéal tuismitheoirí ceisteanna agus roinnigh siad a gcuid tuairimí aus a gcuid dóchaisí le haghaidh curaclam athfhorbartha.

 

Crafting a responsive pedagogy - learning theories Crafting a responsive pedagogy - learning theories
Parents' panel discussion Parents' panel discussion

Tharla an chúigiú seimineáir den sraith ar an 31ú Eanair. Tháinig níos mó ná 120 geallsealbhóir le chéile chun machnamh agus plé a dhéanamh ar thosaíochtaí do churaclam athfhorbaithe. Thug Sharon O’ Donnell cur i láthair a rinne achoimre ar churaclaim bunscoile idirnáisiúnta. Sa dara chuid den seimineár rinne Dr Zita Lysaght agus Prof Michael O’Leary cur síos ar an bpáipéar ‘“All for Learning": Aligning Assessment, Learning and Teaching in Curricular Reform and Implementation’.

Audit of the Content of Early Years and Primary Curricula in Eight Jurisdictions - Desk study for the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA): Overview report

Audit of the Content of Early Years and Primary Curricula in Eight Jurisdictions - Desk study for the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA): Key findings synthesis: curriculum breadth, depth and organisation

Aligning Assessment, Learning, and Teaching in Curricular Reform and Implementation

About Curriculum About Curriculum
Aligning Assessment, Learning and Teaching in Curricular Reform and Implementation Aligning Assessment, Learning and Teaching in Curricular Reform and Implementation
International audit of early years and primary curriculum content: Key findings - Sharon O’Donnell International audit of early years and primary curriculum content: Key findings - Sharon O’Donnell