NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú agus Athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile

Tugann an Tuarascáil Comhairliúcháin forbhreathnú mionsonraithe ar an bpróiseas comhairliúcháin ar fad agus tá sé ar fáil le híoslódáil anseo. Chomh maith le béim a chur ar phríomhthorthaí ón gcomhairliúchán, leagfaidh an tuarascáil seo na na chéad chéimeanna eile den obair amach, lena n-áirítear deiseanna breise duit páirt a ghlacadh agus do thuairimí a chur i láthair.

Curaclam na Bunscoile a athfhorbairt: Cad a dhéanfaimid anois?

Tá an CNCM ag obair ar na chéad chéimeanna tábhachtacha eile in athfhorbairt Churaclam na Bunscoile faoi láthair. Mar chuid de seo, tabharfaidh an CNCM cuireadh do scoileanna Fóram Scoileanna a bhunú. Cuirfidh Fóram na Scoileanna smaointe agus moltaí ar fáil maidir leis an gcuma a d'fhéadfadh a bheith ar an gcuraclam agus maidir leis na nithe a d'fhéadfadh a bheith ann i dtaca le teagasc agus foghlaim sna blianta atá amach romhainn. Bheadh an-áthas ar an CNCM cloisteáil uait má tá suim ag do scoil páirt a ghlacadh i bhFóram na Scoileanna. Cuirfear réimse tacaíochtaí ar fáil don scoil mar chuid den obair. Má tá suim agat ann agus má tá tuilleadh eolais uait, seol na sonraí seo a leanas chuig primarydevelopments@ncca.ie:

 • Ainm na scoile
 • Ainm phríomhoide na scoile
 • Seoladh ríomhphoist agus uimhir ghutháin

Déanfaidh an CNCM teagmháil leat ansin agus beidh tuilleadh sonraí aici faoina mbeidh i gceist leis an bhfóram.

 

Tuarascáil Comhairliúcháin

Ó Eanair go Meitheamh 2017, tharla comhairliúchán fada fairsing ar mholtaí a bhaineann le struchtúr agus leithdháileadh ama sa churaclam bunscoile.

Ba é seo an chéad uair, i gceann is fiche bliain, go raibh deis ag na daoine a oibríonn sa bhunscolaíocht struchtúr an churaclaim a mheas, cad ba cheart a bheith ann agus conas a leithdháileadh am laistigh de. Táimíd an-bhuíoch díobh go léir a ghlac páirt sa chomhrá seo faoi fhorbairt an churaclaim bunscoile sa todhchaí.

Tugann an Tuarascáil Comhairliúcháin forbhreathnú mionsonraithe ar an bpróiseas comhairliúcháin ar fad agus tá sé ar fáil le híoslódáil anseo. Chomh maith le béim a chur ar phríomhthorthaí ón gcomhairliúchán, leagfaidh an tuarascáil seo na na chéad chéimeanna eile den obair amach, lena n-áirítear deiseanna breise duit páirt a ghlacadh agus do thuairimí a chur i láthair.

Le haghaidh achoimre ar an bpróiseas comhairliúcháin is féidir leat na Príomhthorthaí agus na chéad chéimeanna eile a íoslódáil

Achoimre fheidhmeach ar an tuarascáil deiridh

Cuireann an Tuarascáil Comhairliúcháin ahcoimre sonraithe ar fáil ar an brpóiséas go léir agus is féidir í a íosladáil anseo.

Is féidir féachaint ar na heaghneachtaí a chuir daoine aonair agus grupaí sainleasa isteach le linn an comhairliúchan friesin.

 • Forbairtí

  Idir Eanáir agus Aibreán 2017, ghlac go leor páistí, múinteoirí agus baill den phobal páirt i gcomhairliúchán ina gcuireadh san áireamh: Conas ba cheart struchtúr a chur ar ár gcuraclam bunscoile? An bhfuil sé ceart go mbainimid úsáid fós as ábhair ó naíonáin shóisearacha go rang a sé? An bhfuil bealach níos fearr ann chun dul i ngleic lenár n-úsáid ama ar fud an churaclaim?

  Déanfar anailís anois ar thorthaí an chomhairliúcháin tosaigh agus bainfear úsáid astu chun treoir a mhapáil i gcomhair obair sa todhchaí ar athfhorbairt an churaclaim bhunscoile. Beidh nuashonruithe ar an obair seo ar fáil, mar sin, ná déan dearmad seiceáil isteach arís.

  Is féidir leat féachaint ar imeachtaí ár gComhdháil Chomhairliúcháin i gCaisleán Bhaile Átha Cliath seo thíos.

  Féach ar phíosaí físeán ón gComhdháil Chomhairliúcháin

  Fáilte: John Hammond, Príomhfheidhmeannach Gníomhach Fáilte: John Hammond, Príomhfheidhmeannach Gníomhach
  Arlene Forster, Leas-Phríomhfheidhmeannach, CNCM Arlene Forster, Leas-Phríomhfheidhmeannach, CNCM
  Eochairaitheasc: Fergus Finlay, Príomhfheidmeannach, Barnardos Éireann Eochairaitheasc: Fergus Finlay, Príomhfheidmeannach, Barnardos Éireann
  Children’s Voices Children’s Voices
  Eispéireas ón seomra ranga: múinteoirí agus príomhoide Eispéireas ón seomra ranga: múinteoirí agus príomhoide
  Díospóireacht phainéil: Éascaithe ag Arlene Forster Díospóireacht phainéil: Éascaithe ag Arlene Forster
  Richard Bruton, T.D. An tAire Oideachais agus Scileanna Richard Bruton, T.D. An tAire Oideachais agus Scileanna
  Brigid McManus, Cathaoirleach na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta Brigid McManus, Cathaoirleach na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
 • Athbhreithniú agus Taighde
  Fiosraigh an tOllamh Mark Morgan Fiosraigh an tOllamh Mark Morgan